Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Inhoud

Afdeling A. Algemene Bepalingen
Afdeling B. Levering van uitgaven (Webshop)
Afdeling C. Gebruiksrecht van elektronische producten en diensten

A. Algemene Bepalingen

Artikel A1 Definities A1.1.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en/of producten; Opdrachtnemer: de Stichting Ontwikkelcentrum gevestigd te Wageningen, Bronland 12-R.

Artikel A2 Toepasselijkheid
A2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met opdrachtgever.

A2.2. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte danwel conceptovereenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.

A2.3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van (een deel van) deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

A2.4. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, danwel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel A3 Betalingen
A3.1. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging van het BTW-tarief plaatsvindt, wordt deze doorberekend.

A3.2. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen dient opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder dat korting, verrekening of schuldcompensatie is toegestaan.

A3.3. Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst nodig is.

A3.4. Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van opdrachtnemer, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel op te eisen.

A3.5. Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met BTW en de wettelijke rente.

A3.6. Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en/of producten op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

A3.7. In geval van (dreiging van) faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of de instelling van opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtgever het recht van toepassing van het bepaalde in A3.3 tot en met A3.5. Bij overlijden van opdrachtgever heeft opdrachtnemer dezelfde rechten.

Artikel A4 Overmacht en ontbinding van de overeenkomst
A4.1. Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

A4.2. Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en producten door opdrachtnemer dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen.

A4.3. Bij ontbinding korter dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en/of producten door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

A4.4. Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten en/of producten door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele vergoeding verschuldigd.

A4.5. Indien hetzij opdrachtgever, hetzij opdrachtnemer niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.

A4.6. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van een der partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtsituatie voortduurt, niet gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

A4.7. Van overmacht zijdens opdrachtnemer is onder meer sprake indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen door staking, uitsluiting, brand, storm, weersinvloeden, niet aan haar te verwijten gebrek aan hulpmiddelen, onderdelen of arbeidskrachten (onder meer ten gevolge van ziekte), transportstoornissen, stroomuitval, overheidsmaatregelen en in het algemeen oorzaken die buiten de controle of zeggenschap van opdrachtnemer vallen.

A4.8. Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en producten met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is. Opdrachtgever is verplicht de eventueel reeds geleverde diensten en/of producten te betalen.

Artikel A5 Klachten
A5.1. Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de levering van diensten en/of producten of een gedeelte daarvan door opdrachtnemer binnen 14 dagen bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging reclameren.  

Artikel A6 Geheimhouding
A6.1. Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

A6.2. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zonodig een geheimhoudingsplicht op.

A6.3. Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.

Artikel A7 Eigendomsvoorbehoud
A7.1. Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden blijft het geleverde eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is derhalve niet bevoegd het geleverde aan derden uit te lenen, in onderpand te geven of in eigendom over te dragen. De opdrachtgever is verplicht het geleverde op eerste aanmaning van de opdrachtnemer af te geven.

Artikel A8 Aansprakelijkheid
A8.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en/of producten. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en producten.

A8.2. Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst te leveren diensten en/of producten, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de levering van diensten en/of producten door opdrachtnemer ingeschakelde personen, is opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer en/of van de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van diensten en/of ingeschakelde personen.

A8.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

A8.4. Voor zover aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet is deze beperkt tot de verzekerde som, zoals is opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer.

Artikel A9 Slotbepaling
A9.1. Indien een of meer delen van deze Algemene voorwaarden onverbindend wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

Artikel A10 Geschillen
A10.1. Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

A10.2. Voor geschillen, welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, geldt als bevoegde rechter die in het arrondissement Arnhem.

B. Levering van uitgaven

Artikel B1 Toepasselijkheid
B1.1. De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing, indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgaven verkoopt.

Artikel B2 Leveringen
B2.1. Levertijd wordt bij benadering opgegeven en is niet bindend.

B2.2. Levering in gedeelten is toegestaan. Uitgaven die op het moment van bestellen nog niet leverbaar zijn, worden direct na verschijning aan opdrachtgever toegezonden.

B2.3 Bij defecten/beschadigingen bij levering of de levering van een verkeerd product dienen zakelijke klanten dit uiterlijk 7 dagen na levering kenbaar te maken.

Artikel B3 Bestellingen
B3.1. Uitgaven kunnen uitsluitend via de website www.ontwikkelcentrum.nl besteld worden. Op de verkopen via de website zijn voor consumenten/ natuurlijke personen de wettelijke bepalingen inzake het (ver)kopen op afstand van toepassing.

B3.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor levering van producten zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel voor te behouden aan bepaalde doelgroepen.

Artikel B4 Prijzen
B4.1. Alle aangeboden prijzen en condities in de webshop, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De genoteerde prijzen zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld inclusief BTW.

B4.2. Bij bestellingen van minder dan € 50,00 wordt een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

B4.3. Bij bestelling door een erkende (school)boekhandel van meer dan 25 boeken van één titel in één partij wordt een getalskorting van 5% gegeven op de aangeboden prijzen in de catalogus, bijzondere bepalingen of anderszins. Er wordt geen korting gegeven op digitale producten.

B4.4. Onvoorziene prijsverhogingen door leveranciers van opdrachtnemer al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven opdrachtnemer het recht dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen. In het geval van prijsverhoging heeft opdrachtgever het recht de bestelling kosteloos te annuleren tot uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel B5 Facturering en betaling
B5.1. Facturering vindt plaats na verzending van de producten, tenzij anders wordt aangegeven.

B5.2. Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel B6 Retouren
B6.1. Opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 werkdagen, met uitzondering van uitgaven waarbij in de webshop vermeld staat dat het gaat om een POD uitgave.

C. Gebruiksrecht van elektronische producten en diensten

Artikel C1 Toepasselijkheid
C1.1. De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing, indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een gebruiksrecht verleent op elektronische producten en diensten, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot informatieproducten, computerprogramma’s en databanken.

Artikel C2 Definities
C2.1. In deze afdeling wordt verstaan onder: Documentatie De door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van het product of de dienst, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm;

Gebruiksrecht Het door Opdrachtnemer krachtens de Licentieovereenkomst aan Opdrachtgever verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een product en/of dienst in zijn organisatie te doen gebruiken;

Licentieovereenkomst De door Opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot een product waarop opdrachtnemer het auteursrecht bezit.

Product Informatie (“content”), computerprogramma’s, databanken en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers, zoals onder meer diskettes, cd-rom’s, tapes of andere elektronische gegevensdragers, dan wel anderszins langs elektronische weg of in enigerlei elektronische vorm door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, waaronder door middel van een Website of emailbericht, of toegankelijk gemaakt, één en ander in de meest ruime betekenis. Voor wat betreft de omvang en de beperkingen van het gebruiksrecht worden onder het product mede de documentatie, updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het product begrepen;

Update(s) Alle vervolgversies en nieuwe releases van een product welke door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;

Dienst Een elektronische dienst die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever levert, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot het aanbieden van informatie, computerprogramma’s of databanken “op afstand”.

Artikel C3 Specificaties en gebruik
C3.1. Het product of de dienst zal aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld in een versie of, zoals in geval van terbeschikkingstelling langs elektronische weg, op de wijze als bepaald in de specificaties die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt, en die met de totstandkoming van de Licentieovereenkomst worden aanvaard.

C3.2. Onverminderd overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is het Opdrachtgever slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in een product of dienst, toegang te verschaffen met inachtneming van het bepaalde in de relevante Licentieovereenkomst met betrekking tot het product of de dienst. De op deze wijze verkregen informatie is beperkt tot de interne bedrijfsvoering van Opdrachtgever. De reikwijdte van het Gebruiksrecht voor het product of de dienst kan per product en dienst verschillen en is samen met andere voorwaarden opgenomen in de Licentieovereenkomst. Het Gebruiksrecht is niet overdraagbaar en niet-exclusief, tenzij partijen hierover afwijkende afspraken maken.

C3.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in het product of in de dienst voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap en/of het vertrouwelijke karakter van het product of de dienst en/of enige verwijzing naar Opdrachtnemer, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel C4 Aflevering en installatie; risico
C4.1. Opdrachtgever dient zelf voor de installatie van het product te zorgen, mede aan de hand van de daartoe door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte documentatie, tenzij partijen hierover afwijkende afspraken maken.

C4.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, welke het gevolg is van een onjuiste installatie/implementatie van het product of de dienst door Opdrachtgever.

Artikel C5 Garantie en aansprakelijkheid ter zake van het product
C5.1. Ter zake van aansprakelijkheid voor gebreken in het product is uitsluitend sprake van een gebrek indien het product of de dienst niet functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de aan Opdrachtgever kenbaar gemaakte documentatie.

C5.2. Opdrachtnemer garandeert niet dat het product geheel foutloos is en zonder onderbrekingen kan werken. Tevens garandeert Opdrachtnemer niet dat het product of de dienst voldoet aan de doelstellingen die Opdrachtgever heeft.